Наши новости
Категория 1

----------
----------
----------
----------
----------

Категория 2

----------
----------
----------
----------
----------

Категория 3

----------
----------
----------
----------
----------

Календарь
{calendar}
Популярные статьи
    {topnews}
Архив новостей
{archives}
Наш опрос
На manucoz.ru вы найдете новейшие и лучшие шаблоны для ucoz, скрипты для ucoz, новейшие базы SEO и многое другое


Головна » 2013 » Січень » 9 » Пам'ятки-орієнтири
15:03
Пам'ятки-орієнтири
Пам’ятки - орієнтири

План аналізу ліричного твору (І)

1.Тема
2.Ідея
3.Образ автора або ліричного героя (його думки, почуття або переживання)
4.Композиція (розвиток почуттів, ідей або образів)
5.Жанр
6.Особливості ритмомелодики (системи віршування, віршовий розмір)
7.Мова художнього твору (зв’язок з певним напрямом, течією)

План аналізу епічного твору

1.Тематика і проблематика
2.Жанр
3.Форма оповіді ( від імені автора, оповідача)
4.Сюжетно-композиційні особливості ( втому числі й поза сюжетні елементи)
5.Простір і час
6.Система образів і засоби їх розкриття
7.Мова художнього твору
8.Ідея, задум письменника і його втілення в творі
9.Місце в історико-літературному процесі

План аналізу драматичного твору

1.Жанрова природа
2.Конфлікт
3.Характери героїв і художні засоби їх творення
4.Сюжетні та поза сюжетні елементи (діалоги, монологи, ремарки тощо)
5.Тема та ідея
6.Різні наукові, читацькі, театральні інтерпретації
7.Місце в історико-літературному процесі

Огляд літературних тенденцій

1.Визначити хронологічні межі періоду про який йдеться
2.З’ясувати, які напрями, течії домінували в цей час
3.Дати теоретичне визначення провідних напрямків і течій певного періоду, назвати їх основні ознаки
4.Згадати представників названих напрямків, течій, їх твори, визначити внесок окремих письменників в історії світової літератури
5.Показати зв’язок літературних тенденцій з попередніми та наступними етапами
6.Визначити своєрідність даного періоду на тлі світового процесу

Як пiдготуватися до переказу твору або його уривка

1.Перш ніж починати писати, чітко визначте своє
ставлення до героя, про якого ви будете писати у
творі. Уважно прочитайте твір.
2.Подiлiть його на завершені за змістом частини.
3.Підготуйтеся до переказу окремих частин:
• зверніть увагу на незрозумiлi слова,
словосполучення;
• з’ясуйте їхнiй змiст, намагайтеся використовувати їх
при переказі;
• запам’ятайте, про що йдеться на початку, всередині
та наприкiнцi кожної частини.
4.Переказуючи змiст частини, користуйтеся питаннями
порадниками:
• про що пише автор? (докладний змiст частини);
• як він це робить? (художні засоби, які використовує
автор).
5. Якщо вам запропоновано вибірковий переказ, то
необхідно з усіх визначених частин вiдiбрати лише ті,
які вiдповiдають меті висунутих перед вами завдань, i
докладно їх переказати.
6. Працюючи над стислим переказом, визначте головну думку прочитаного i, уникаючи зайвої деталiзацiї, перекажіть основні події твору.

Як пiдготуватись до твору-роздуму про лiтературного героя
1. Продумайте, що вас хвилює у творі, цікавить, з чим ви
не погоджуєтеся.
2. Прослідкуйте за текстом, як письменник розкриває
характер героя, його вчинки.
Зверніть увагу на художні деталі, які допомагають вам
зробити висновок щодо ставлення автора до героя.
Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою автора.
3. Зробіть необхiднi вибірки з тексту, які допоможуть
вам написати твір.
4. Вiдповiдно до структури твору — вступу, основні
частини, що складається з тез та доказів, висновку —
доберіть додатковий матеріал (епіграф, цитати, факти), що
стануть у пригоді під час написання твору.
5. Спочатку напишіть твір на чернетці.
6. Працюючи над вступною частиною твору, пам’ятайте, що
її мета — підвести до розуміння вашої головної думки.
7. В основній частині твору викладайте свої думки та
обов’язково аргументуйте їх.
Намагайтеся уникати простого переказу епiзодiв твору.
Пам’ятайте, що докази можуть бути як прямі, так i від
супротивного. Уживайте тільки ті слова, значення яких ви
знаєте; уникайте повторення одних i тих самих слів.
8.У заключній частині твору зробіть емоційний
обґрунтований висновок щодо вашого ставлення до
героя, про якого ви пишете.
9.Прочитайте написане; перевірте зміст, послiдовнiсть
викладу, грамотність, прослідкуйте за розділовими
знаками.
10.Перевірте написане, подивіться, чи немає описок i
пропусків букв.

Як писати твiр компаративного характеру

1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно
продумайте його тему.
2. Визначте головну ідею твору.
З. Складіть план, доберіть епіграф, що буде вiдповiдати
темі твору та розкривати його головну думку.
4. Визначте, що об’єднує та вирізняє твори, які ви
аналізуєте.
5. Продумайте який цитатний матеріал з обох творів ви
зможете використати для аргументації своєї думки.
6. Порівнюючи твори, не забувайте про композицiйнi
засоби викладання думок, а саме:
- iнтригуючий початок;
- послідовне розгортання тези;
- хід роздумів у формі «запитання-вiдповiдь»;
- контрастне зіставлення аргументів;
- експресивний висновок.
7. Викладаючи у творі свої думки, не забувайте, що вони
мають бути пов’язані з темою та головною ідеєю
твору.
8. Звертайте увагу на спiвмiрнiсть частин твору.
9. Слідкуйте за тим, щоб ваші думки розкривалися
послідовно, щоб кожне попереднє речення було
логічно пов’язане з наступним.
11. Формулюючи речення, намагайтеся, щоб ваша думка
була висловлена точно, просто, ясно, образно та не
допускала подвійного тлумачення.

Як виразно прочитати художній текст

1. Готуючись виразно прочитати будь-який твір,
декілька разів прочитайте його про себе.
2. Визначте для себе особисту мету читання (ваше
«надзавдання»): що саме ви хочете висловити під
час читання, які почуття та асоцiацiї прагнете
викликати у слухачів.
3. Продумайте, у яких місцях тексту слід зробити паузи,
які слова та словосполучення треба виділити голосом.
4. Вдома декілька разів спробуйте прочитати твір уголос
перед дзеркалом.
5. Тренуючись читати, у думках перевірте, чи не робите
ви зайвих рухів.
6. Перед початком читання в класі займіть зручну позу,
розгляньте слухачів i витримайте паузу.
Розпочинаючи читати, не забувайте вказати автора та
назву твору. Глибоко вдихніть — i розпочинайте
читання.

Орiєнтовна схема аналiзу прочитаного

1. Чи правильно зрозумів виконавець тему та ідею
твору?
2. Чи вдалося читцю передати авторську думку під час
читання?
3. Яким було «надзавдання» прочитаного? Чи виконав
його читець?
4. Чи цiкавi iнтерпретацiя, «бачення» твору,
запропоновані читцем?
5. Чи задовольнили вас жести та мiмiка читця під час
виконання твору?
6. Чи не було помилок при передачі змісту художнього
твору?
7.Чи вдалося виконавцю уникнути мовленнєвих
недолiкiв під час читання?

План аналізу ліричного твору (ІІ)
1. Щоб виявити позицію автора та зрозуміти, що його
хвилювало в роки створення вірша, розкажіть про
місце, час, iсторiю написання вірша, про життєві
обставини та суспільне становище поета.
2. Якщо текст комусь присвячений, можна навести
короткі вiдомостi про адресата вірша.
3. Яке місце займає цей твір у всій творчості поета?
4. Поясніть смисл назви вірша.
5. Визначте тему, ідею вірша.
6. Спiввіднесiть жанр твору з його темою (лист, байка,
елегія, балада тощо).
7. Яким є основний поетичний образ вірша?
8. Якими художніми засобами виразності користується
автор для передачі думок, почуттів (своїх чи
ліричного героя)?
9. У чому особливості композиції вірша?
10. Проаналізуйте віршовий розмір, строфіку вірша,
рими та ритм.
12. Яке враження справив на вас вірш, які рядки
найбільше вразили й чому?

Як написати твiр?
1. Прочитайте художній твір, подумайте, що хвилювало
письменника.
2. Виберiть i продумайте тему твору.
3. Визначте провiдну думку, яку будете розвивати й доводити.
4. Вiдзначте в текстi важливi для розкриття теми мiсця, звернiть
увагу на головних героїв твору, вiдберiть той матерiал, який
пiдтверджує вашi думки.
5. Пiдберiть i прочитайте додаткову лiтературу (критичнi статтi,
брошури тощо), вiдзначте те, що можна використати в творi.
6. Складiть попереднiй план, намiтьте основнi напрями в розкриттi
теми, продумайте, про що будете писати у вступi, головнiй
частинi, висновках.
7. У вiдповiдях на запитання плану використовуйте свої знання з
iсторiї, музики, живопису, застосовуйте знання, отриманi пiсля
перегляду кiнофiльмiв, спирайтеся на свiй життєвий досвiд.
8. Пишiть вiльно, нiби розмовляючи з добрим другом. Звертайтеся до
книжки тодi, коли потрiбно перевiрити цитату чи послатися на
якийсь факт.
9. Пишiть образно, лаконiчно, просто. Кожну вiдповiдь на запитання
вiдокремлюйте абзацом.
10. Дотримуйтеся композицiйної стрункостi, пропорцiйностi частин
твору (вступу, основної частини та висновкiв).
11. Намагайтеся подавати думки логiчно послiдовно, аргументуйте
свої думки, цитуйте.
12. Робiть висновки та узагальнення, в яких буде вiдображено ваше
особисте ставлення до героїв, подiй чи фактiв, що буди описанi.
13. Пишiть на чернетцi на одному боцi аркуша, щоб на iншому
робити потрiбнi вставки.
14. Стежте за грамотнiстю.
15. Написавши твiр, дайте чернетцi трiшки полежати, потiм
прочитайте її, внесiть необхiднi поправки, відредагуйте, далi
перепишiть у зошит.

Тематичні виписки

1. Матерiал, обраний вами для виписки, доцiльно
оформляти на картках у виглядi цитати.
2. Вказати прiзвище та iнiцiали автора твору, назву
твору, мiсце видання, видавництво, рiк видання,
сторiнку, з якої була зроблена виписка.
Цитати виписуються дослiвно, з абсолютною
точнiстю.
3. Якщо пiд час цитування потрiбно зробити пропуски
окремих слiв, то замiсть них у цитатi проставляються
три крапки (...).
4. Якщо ви використовуєте цитату у виглядi
самостiйного речення, то вона оформляється за
правилами пунктуацiї при прямiй мовi.
5. Якщо цитата є складовою частиною вашої думки, то
вона береться в папки i пишеться з малої букви.
6. На полях перед цитатою або у верхнiй частинi дайте її
короткий заголовок, це допоможе потiм бiльш швидко
знайти її для використання у вiдповiдному мiсцi в
творi чи доповiдi.

Як пiдготувати доповiдь

1. Визначте мету доповiдi.
2. Зберiть необхiдний матерiал щодо змiсту доповiдi.
3. Складiть план доповiдi, розподiлiть зiбраний матерiал
в необхiднiй логiчнiй послiдовностi.
4. Композицiйно оформiть доповiдь: основними
структурними елементами доповiдi є вступ,
визначення предмета виступу, викладу, пiдтвердження
(спростування), висновки.
5. Запам’ятовування тексту доповiдi, пiдготовка тез
виступу.
6. «Розiгрування» доповiдi, тобто озвучення доповiдi з
вiдповiдною iнтонацiєю, жестами, мiмiкою.

Як пiдготуватися до усного виступу

• Продумайте тему виступу, зробiть начерк вимог до
завдання;
• З’ясуйте мету та адресата виступу: це буде
повiдомлення з метою iнформування слухачiв,
спокукання їх до певних дiй, переконання в чомусь чи
просто розважання;
• Пiдготуйте матерiал з врахуванням iнтересiв аудиторiї;
• Визначте характернi особливостi та знання аудиторiї:
- ваш вступ повинен мiстити компiляцiю загальних iнтересiв у якостi вiдправної точки;
- - у цьому вступi викладiть свої тези;
- - аргументуйте вашi тези;
• Обмежте свiй виступ розкриттям тiльки основних iдей;
• Складiть робочий план i відповiдно до нього
систематизуйте знайдений матерiал;
• Готуючи виступ, дотримуйтеся загальноприйнятої
композицiї: вступ, основна частина, висновки;
• Запишiть текст доповiдi повнiстю або частково;
• Узагальнiть основнi положення використаних джерел, щоб
думки, викладенi рiзними авторами, звучали переконливiше,
повнiше;
• Видiлiть термiни або незнайомi слова, з’ясуйте їх значення,
уточнiть вимову i наголошення слiв;
• Добирайте вiдповiднi мовнi засоби, характернi для стилю
вашого виступу i обраного типу мовлення;
• Пiсля написання виступу спробуйте його прочитати кiлька
разiв;
• Репетируйте свiй виступ, читаючи записи перед дзеркалом;
• Попросiть когось iз рiдних чи друзiв прослухати його та
зробити зауваження щодо змiсту чи технiки виступу.

Правила ведення дискусії
1. Ретельно продумайте свою точку зору на питання i
аргументи до неї.
2. Вступаючи у дискусію, не розпочинайте i з тих питань, за
якими ви розходитеся в поглядах iз вашим опонентом.
3. Використовуйте метод Сократа, який полягає в тому, що
свою думку ви розподіляєте на маленькi частинки i кожну
пропонуєте у формi запитання.
4. Уникайте категоричності особливо, якщо ви заперечуєте
опонентові.
5. Обминайте монологи, адже діалог продуктивніший.
6. Умійте почути та зрозуміти позицію опонента.
7. Не переривайте свого співрозмовника.
6. Не висміюйте його i не доводьте його точку зору до
абсурду.
7. Не прискіпуйтеся до невдалої форми висловлювання
опонента.
10. Не переходьте на особистість співрозмовника.
11. Не розбивайте його позицію, а доведіть свою.
12. Волійте не перемагати, а знайти істину.
13. Погоджуйтеся з там, у чому ваш співрозмовник має
слушність, знайдіть раціональне у його словах.
13.Поясніть, чому ви не можете погодитися зi своїм
опонентом, i висловте свої думки.

Як скласти конспект
1. Визначте мету складання конспекту.
2. Прочитайте текст, роздiлiть його на основнi смисловi
частини, видiлiть головні думки, основнi iдеї, поняття,
закономiрностi, формули тощо.
3. Визначте взаємозв’язки.
4. Складаючи план-конспект сформулюйте його пункти та
визначте, що саме потрiбно включити в план-конспект для
розкриття кожного з них.
5. Основний зміст кожного значеннєвого компоненту
запишіть у виглядi кодованої iнформацiї пiсля
найменування теми в зошиті.
6.Найбiльш суттєвi положення (тези) послідовно й коротко
викладiть своїми словами чи у вигляді цитат.
7. В конспект включаються й докази, що обґрунтовують
основнi положення, конкретнi факти, приклади.
8. Окремi слова пишiть скорочено, виписуйте лише ключовi
слова, застосовуйте умовнi позначки.
9. Пiсля кожної закiнченої частини залишайте кiлька чистих
рядкiв (сюди можна вписати новi помiтки).
10. Застосовуйте рiзнi способи пiдкреслювання,
використовуйте олiвцi та ручки рiзного кольору.
11. Робiть широкi поля: це дасть змогу доповнювати конспект.
Конспекти мають наступнi рiзновиди:
*План-конспект. Пiд час написання такого конспекту спочатку складається план тексту, а потiм на окремi пункти плану нiби нарощується iнформацiя.
*Тематичний план. Це короткий виклад даної теми, що розкривається за кiлькома джерелами.
* Текстуальний конспект. Це своєрiдний монтаж цитат iз текстiв, що опрацьовуються.
* Вiльний конспект. Такий конспект включає в себе як цитати, так i власнi формулювання.

Відгук на літературний твір

1. У роботі над відгуком слід висвітлити такі питання:
а) яка тема і основна думка твору?
б) де і коли відбуваються зображені у ньому події?
в) які епізоди викликали у вас найсильніше враження?
г) хто з героїв вам особливо сподобався і чому?
д) чим збагатив вас твір? Над якими питаннями змусив
замислитись?
е) чи допомогли вам під час читання ілюстрації, вміщені в
книжці?
2. Виберіть форму вашого відгуку (н-д, лист до товариша, до
автора твору, стаття в стінгазету)
3. Залежно від того, про яку книжку, кому і що ви будете
писати, визначте стиль вашого відгуку ( художній,
публіцистичний)
4. Подбайте, щоб у заголовку відгуку, було виражено основну
думку.

Як скласти план тексту

1.Прочитайте текст, з’ясуйте значення незрозумілих слів.
2.Визначте тему й основну думку.
3.Поділіть текст на смислові частини, дайте їм заголовки.
4.Напишіть чернетку плану. Порівняйте його з текстом.
Простежте, чи все головне знайшло відображення у плані, чи зв’язані пункти плану за змістом, чи відображають вони тему і головну думку тексту.
5.Перевірте, чи можна за цим планом переказувати текст.
6.Акуратно перепишіть удосконалений варіант плану.

Підготовка до виразного читання тексту

1.Уважно перечитайте текст. Уявіть собі те, про що у ньому йдеться.
2.Визначте тему, основну думку, основний тон висловлювання.
3.Подумайте, з якою метою ви читатимете цей текст, у чому будете переконувати своїх слухачів.
4.Підкресліть найважливіші у змісті слова, тобто логічно наголошені.
5.Визначте паузи.
6.Продумайте, як ви можете використати інші засоби виразності усного мовлення: темп мови, гучність голосу і т. д.

Підготовка до вибіркового переказу тексту

1.Прочитайте текст, з’ясуйте значення незрозумілих слів
2.Вдумайтесь у тему вибіркового переказу
3.Уважно перечитайте текст, виберіть те, що стосується теми,
зробіть необхідні виписки і закладки у книжці
4.Визначте, який стиль (художній, публіцистичний,
науковий…) ви використовуватимете
5. Визначте головну думку переказу
6. Подумайте, який тип мовлення (роздум, опис, розповідь)
буде основним у вашому переказі
7.Складіть план. Врахуйте, що послідовність питань у
початковому тексті й у вибірковому переказі може бути
різною
8. Продумайте, як краще зв’язати змістові частини вибіркового переказу, які слова, звороти можна використати

Як підготуватися до написання сенкану

Сенкан — п’ятирядковий неримований вiрш, що складається з одинадцяти слiв:
1. У першому рядку записується одне слово — іменник, який є темою сенкану.
2. У другому — два слова, прикметників, якi є означеннями теми.
3. У третьому — три слова, дiеєлова, якi вказують на активнiсть, дiєвiсть, пов’язану з темою.
4. У четвертому — фраза (з чотирьох слів), якою висловлюється розуміння теми (чи ставлення до теми).
5. У п’ятому — одне слово, іменник — синонім (висновок) до теми.
Наприклад:
Мистецтво
Чарівне, цікаве
Допомагає, веселить, збагачує
Без цього неможливо жити
Диво

Як підготуватися до написання відгуку
1. Приступаючи до написання відгуку на прочитану книжку, важливо продумати мету вашої творчої роботи (подiлитися враженням про книжку, посперечатися з приводу оцінки героїв твору, поставити проблемне запитання, що виникло під час читання до адресата — того, до кого ви хочете звернутись у своїй роботi — до автора твору, ваших друзів, батькiв та iн., — та його форму: твiр-роздум, нотатки до шкiлької газети тощо).
2. У вступнiй частинi дайте загальну оцінку прочитаному, висловiть власнi враження вiд твору, про який ви пишете відгук)
3. В основнiй частині докладнiше зупинiться на своїх враженнях від прочитаного, конкретно їх аргументуйте, зверніть увагу на позицiю автора.
4. Зробiть висновки щодо прочитаного твору.

Лист до читачiв ХХІ ст. вiд iмені Булгакова (за романом М.Булгакова «Майстер i Маргарита»)
Шановнi читачi ХХІ ст., шанувальники лiтератури i мистецтва! Сьогодні я хочу розповiсти вам про свiй улюблений твір «Майстер і Маргарита». Про його філософський і позитивний вплив на читача i на весь світ. Про що ж цей роман? Напевно, про все. Напевно, немає проблеми — фiлософської, релігiйної, соціальної, економiчної моральної, — якої б я не порушив у творі.
Головними героями твору є Майстер i Маргарита. Антиподом майстра є Воланд, він уособлює темряву. Але якщо уважно придивитися до цього героя, стане зрозумілим, що Воланд є втіленням одночасно i доброго, i поганого. Я хочу вам показати, що їх не можна вiдрiзнити одне вiд одного, якщо когось iз них не буде. Це фiлософська проблема, яка iснує споконвіку, мабуть, є вона й у ХХI ст., бо iснування добра i зла — невiд’ємна частка буття.
Важко передбачити зараз, яким це суспiльство буде. Можу тільки сказати, що у 20-30-тi роки у Москвi суспільство, а особливо інтелігенція, було досить своєрiдним, і я б оцінив його негативно. Творами і добрими вчинками письменники мали впливати на людей, вселяти надiю на краще і щасливе майбутнє, чого, на жаль, не було.
У романi я вивiв свого Ісуса – Єшуа Га-Ноцрi. Він гине лише через боягузтво Понтія Пілата, який хотiв і міг змiнити долю Єшуа, але побоявся.
Я хочу сказати, що саме боягузтво підштовхує людей до страшних учинкiв, — зради, пiдлостi, наклепiв. «Найстрашнiша вада – це боягузтво».
У романі я порушив тему свободи слова i вибору – коли людина може писати, говорити те, що вважає за потрiбне, любити того, кого обирає серце. На жаль, майстер i Маргарита ке мали ані першої, ані другої свобод. Спокiй і щастя герої знаходять тільки після смертi. Багатьом героям цього твору притаманна така риса, як ммлосердя, завдяки чому вони отримують прощення від ворогiв. Я хочу застерегти вас від негативних учинків. Візьмiть лише позитивне вiд майстра, Єшуа, Маргарити, і нехай воно допоможе Вам у життi.
Ваш Булгаков

Як характеризувати літературного героя

Характеристика героя — це виявлення у характерi, зовнішностi, мовi, дiях героя певних особливостей.
План характеристики літературного героя
1. Зовнішність, мова.
2. Соцiальний стан.
З. Вид дiяльностi.
4. Здiбностi й інтереси. Особливості світобачення, переконання.
5. Моральні якості.
б. Стосунки iз людьми.
7. Ставлення до природи, світу взагалі.
8. Учинки.
9. Ваше ставлення до героя.

Як написати твір-опис за картиною
1. Чiтко визначте своє розумiння картини, спробуйте вiдчути настрiй, який прагнув передати художник
2. Спробуйте створити портретну характеристику героя (героїні) картини
3. Зверніть увагу на деталі, що розкривають образ головного героя.
4. Зробіть необхiднi повідомлення про художника
5. Аргументуйте свої думки, проаналiзуйте кольорову палітру картини
6. Вживайте лише ті слова, значення яких ви знаєте
7. Прочитайте написане, перевіряйте зміст, послiдовнiсть викладу, грамотність
Твiр-опис за картиною Рафаеля «Сiкстинська Мадонна»
На картинi Рафаеля зображено явлення Дiви Марії з немовлям папі Сикстовi II. Цей шедевр доби Вiдродження мав великий вплив на рiзнi покоління.
На мою думку, ця картина найкраща інайдорожча з усього зiбрання Дрезденської галереї. Погляньте на цю жiнку! А обличчя сповнене невинностi й водночас пройняте жiночою величчю. Постать її шляхетна. Ця картина зробала ім’я автора безсмертним. Митцi присвячували цьому полотну вiршi та пiснi. Змiнююлться часи й естетичнi смаки, але картина й далі володiє глядачами.. Навітьь тодi, коли людство перестане вірити, коли наука досягне піку свого розвитку, і тодi ця картина не втратить цінності, а лише змiниться її роль. Вона зостанеться пам’яткою людської віри у Красу. Що ж ми бачимо на цій картинi? Бентежна й задумлива дiва Марiя несе на руках сина. Погляд немовляти не по-дитячому суворий. Вони поки ще разом – мати й син. I все, чого доведеться зазнати, ще попереду. Святий Сікст намагається вгамувати хвилювання. На колінах стоїть свята Варвара. Два янголятка з цiкавiстю споглядають чудесне видiння. I вiдокремлює небо від земної твердi лише папська тіара Сікста II. Що ж це – картина про Мадонну? Так, звичайно, але й про людськi пристрасті, про буття, про людство загалом, про нас самих…

Написання анотації художньої книжки

1. Дайте стислу характеристику книжки та її теми
2. Зробiть перелiк основних роздiлiв чи питань, висвiтлених у творі
3. Критично оцiніть змiст твору, його проблематику та образи. Подайте основні вiдомостi про автора.
4. Вкажiтъ, на якого читача розрахована книга.

Анотацiя за творами А.Азiмова

Ця книжка вiдомого американського фантаста — своєрiдний фiлософський роздум про сенс життя у майбутньому. Твори, якi входять до неї; об’єднанi єдиною думкою – iдеєю про вічнiсть розуму, братерства, щастя, й миру на землi. Як живе і житиме сучасна людина, який її духовний свiт, iз якими духовними надбаннями йде воно у завтрашній день — усе це знаходить відображення в романі Азiмова «Кінець Вічності», у циклах оповідань «Я – робот», «Фах», «Марсіанський шлях». У них читач відчуває щире вболівання письменника за чистоту людських душ.

Як підготуватися до твору-метаморфози

1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему
2. Визначте основну думку
3. Придивіться уважно до того, про що ви будете писати: намагайтеся побачити найхарактерніше
4. Стисло запишiть найголовніше, що помітили
5. Спробуйте «прожити» образ для кращого висвітлення твору.
б. Спочатку напишіть твiр на чернетцi
7. Звертайте увагу на спiвмiрнiсть частин твору
8. Стежте за тим, щоб думки розкривалися послідовно, щоб кожне попереднє речення було логічно пов’язане iз наступним
9. Прочитайте написане, перевірте послідовність викладу, грамотність, використання розділових знакiв
10. Перепишiть роботу начисто
11. Перевiрте написане, пересвiдчитися, що немає помилок

Якось прокинувшись вранцi, я зрозумiла, що перетворилася на... (твір-метаморфоза за казкою А. де Сент-Екзюперi «Маленький принц»)

Я побачила неосяжнi простори Землi. Як прокидаються раннi пташки, як розпускає свої ніжнi пелюстки троянда. Як затухає вранiшня зоря, і як перламутром виблискує дiамантова роса.
Я була яскравим сонечком, яке дарує своє щедре і тепле проміння всьому світу. Я дарувала людям правітні сонячнi ранки. Цiлий день я вiддавала їм щире золоте промiння, яке зiгрiвало її і пестило. А коли я йшла спати — на захiд сонця приходили дивитися закоханi, вони милувалися барвами неба, якi я малювала на заході. Я їм шепотіла — прощавайте! I лягала спати. А коли вставала i находила знову на обрій, вони зустрiчали мене i милувалися‚ сходом. А я їм посилала свої першi променi і ніжні вітання.
Але все ж мені було сумно. Бо біля мене не було моїх близьких друзiв. Я за ними спостерiгала згори і бачила, що в їхньому життi не було мiсця для мене. Вониа ніби й не знали про мене, я для них зовсім не iснувала. Як важко було менi без них. Менi здавалося, що це просто сон, i одного разу я прокинуся, як завжди. І цей день настав. Я прокинулася від сонячних променiв, які зазарали в моє вікно. Зістрибнувши з ліжка, я підбiгла до вiкна і замилувалася сонечком. І мені було так добре, що все стало на свої місця i я знову — людина.

Як писати твір-роздум у жанрі есе

1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему
2. Викладаючи в есе свої думки, пам’ятайте, що воно не претендує на вичерпне трактування теми
3. Стежте за тим, щоб думки у творi буди вашими власними
4. Визначте свої враження щодо конкретного запитання та послiдовно їх висловiть
5. Дбайлаво ставтеся до художньої форми есе
6. Висловлюйте суб’єктивну думку
7. Слiдкуйте , щоб есе бую фiлософського або публіцистичного характеру
8. Формулюючи речення, намагайтеся використовувати свіжі метафори, афоризми
9. Визначте головну ідею твору-есе.

«Грім» (твір – есе за оповіданням Г. Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»)

Яскраве сонечко посилає ніжні промені на землю, всміхається, голубить теплом усе живе, обiймає золотавим подихом, від щастя закриває очi. То легенька хмаринка пробігає перед його обличчям. Ніщо не віщує тривоги. Тихо. Спокійно.
Раптом здригнулася земля. Схлипнула важким риданням. Ударив грім. Срібна блискавка спалахнула. Наче вогнистим мечем, розділила світ навпіл. Стало зовсім темно.
Стурбовані люди заметушилися у пітьмі, втрачаючи вiдчуття, часу і простору. -Куда йти? Де шукати дорогу? Гучний голос покликав людей за собою, і вже йдуть вони в одному напрямку. Хтось спіткнувся, впав… Але що це? Не пiдняли, не звернули уваги, вiдвернулися. А обличчя? Чому вони однаковi для всiх? I думають однаково: не спiшать ва допомогу іншим. Провідник кличе, люди йдуть покірно, схиливши голови, наче свідомість їх запаморочилась, воля скута якоюсь темною силою. Так, вони засліплені, бездумні, йдуть, бо їм наказують рухатися. Вже важко i постатi розпiзнати, нiби це й не люди, а якась загальна невиразна маса, яка пiдкоряється тому Гучному Голосу. Страшно уявити себе в тій масі. Хто йде поряд, чого чекати від цих iстот? Куди приведе їх Гучний Голос? Чи є дорога назад?
Грiм ударив сильніше і покотився над людськими головами. Пішов дощ. Повiяло прохолодою. Розвіялася темрява. Розгублені люди озирнулися, отямилися, посміхнулися один одному і вiдчули себе вiльними. А грім застерiг: «Люди, не втрачайте свого «Я», не підкоряйтеся темнiй силі, дорожiть життям і свободою!»

Як аналізувати прочитане

Форма роботи iз текстом поєднує читання з аналізом прочитаного шляхом розстановки знаків із конкретним логiчним наповненням. Працюють iз олiвцем, позначаючи одиницю прочитаного тексту з однiєю з позначок
«*» – я знаю це;
« +» – нова iнформацiя;
« - » – суперечить тому, що я знаю;
« ? » – iнформація дивує мене.

Пам’ятка читача

1. Обирай книжки для читання відповiдно до свого вiку
2. Ознайомся зi змiстом художнього твору за анотацією, визнач, наскiльки тобi це цікаво
3. Намагайся читати книжки рiзної тематики
4. Читай вдумливо, отримуй задоволення від краси слова. Не пропускай описи
5. Користуйся книжкою обережно, охайно, бо вона – твiй друг

Даймонд

Даймонд складається з семи рядків
Алгоритм написання даймонда: 2 іменники (перший і останній рядки) виражають два протилежні поняття.
Другий рядок – два прикметники або дієприкметники, які розкривають ознаки першого іменника.
Наступний рядок – три дієслова чи дієприслівника, котрі виражають дію.
Центральний четвертий рядок складається із чотирьох слів, два з яких характеризують перший іменник, а два – контрастне йому поняття, яке закінчує даймонд.
Наступні рядки є зеркальним відображенням третього і другого рядка, характеристики яких розкривають іменник в останньому рядку.
Наприклад:
Гіпербола
Велика, найбільша
Перебільшує, примножує, розширює
Гуллівера перетворює в Хлопчика Мізинчика
Зменшує, уменшає, звужує
Крихітна, найменша
Літота

Діаманта

Діаманта – віршована форма із семи рядків, перший і останній із яких – поняття з протилежним значенням.

1.Тема (іменник)
2.Означення (2 прикметника)
3.Дія (3 дієприкметника)
4.Асоціації (4 іменника)
5.Дія ( 3 дієприкметника)
6.Означення (2 прикметника)
7.Тема (іменник)

Наприклад:
1.Обломов
2.Лінивий, добрий
3.Лежачий, мріючий, умираючий
4.Пасивність, бездіяльність, згасання, обломовщина
5.Працюючий, вирішуючий, живучий
6.Наполегливий, розрахунковий
7.Штольц

Хайку

Вірш у вигляді хайку нарисати складно, адже в ньому виражається особисте переживання людини.

Алгоритм написання:

1. „Я бачив когось” чи щось
2. Якого?
3. Як?

Наприклад:

Снігур
Я бачив птаха
Який прилетів взимку
Гарно.

Туга
Я бачила село
З одним будинком
Тужливо.

Штрихи

Штрихи – штрихи до правил, до думок, штрихи, які дозволяють перевірити словниковий запас школярів, їх уміння бачити і застосовувати частини мови, складати складні гарні речення.
Штрихи пишуться за наступними правилами:
1.Іменник
2.Два прикметника
3.Три дієприкметника
4.Чотири дієслова
5.П’ять прислівників чи дієприслівників
6.Складносурядне чи складнопідрядне речення за темою

Наприклад:
1.Молодість
2.Запальна, весела
3.Захоплююча, закохана, полум’яна
4.Розквітає, оживляє, приходить, пробуджує
5.Не зупиняючись, не забуваючи, не старіючи, не думаючи, не втомлюючись
6.Молодість пробуджується весною у кожній живій істоті, навіть трухлявий пень відроджується з появою перших весняних промінців сонця.

Піраміда твору

Метод аналізу художнього твору, який будується за алгоритмом:
1.Ім'я героя твору.
2.Два слова, що описують героя.
3.Три слова, що описують місце події.
4.Чотири слова, що описують проблему.
5.П'ять слів, що описують подію, яка відбувається з героєм упродовж сюжету.
6.Шість слів, що описують подію, яка сприяє переосмисленню проблеми.
7.Сім слів, що описують подію, яка відбувається задля розв'язання проблеми.
8.Вісім слів, що описують розв'язання проблеми.

Наприклад, піраміда до оповідання Р. Бредбері «Посмішка»
1.Том
2.Сільський хлопчик
3.Місто купа руїн
4.Бездуховність знищує досягнення цивілізації
5.Свято. На головному-майдані вишикувалась черга
6.Спогади про минуле. Очікування зустрічі з картиною «Джоконда»
7.Натовп вив, руки дзьобали портрет, наче голодні птахи
8.Шматок полотна, на долоні Тома лежала Посмішка. Починається ранок
Переглядів: 1377 | Додав: Оля | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: